Văn Hóa Và Không Gian: Thiết Kế Nội Thất Phản Ánh Bản Sắc Địa Phương